یادداشت های شخصی
 دختر گرامی پیامبر اکرم (ص) و خدیجه کبری است. پدری چون پیامبر خدا و مادری چون خدیجه کبری که از نیکوترین و عفیفترین زنان عرب قبل اسلام و در دوره اسلامی نخستین زنی که به پیامبر اکرم (ص) ایمان آورد وآنچه از مال دنیا در اختیار داشت در راه پیشرفت اسلام بذل کرد. حضرت زهرا (س) در بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مکه مکرمه چشم به دنیا گشود و آیاتی در شأن او نازل شد از جمله سوره كوثر كه اكثر مفسّرین معروف نزول این سوره را خاص فاطمه زهرا(س) میدانند كه در آن خداوند به رسولش میفرماید كه ما بتو كوثر عطاء كردیم و باید شكر این نعمت بینظیر را با نماز و نحر كردن شتر بجا آوری كه در اینباره محتاج هزاران شرح است كه در بخشی بنام فاطمه زهرا(س)در همین وبلاك به آن پرداخته شده است. صدیقه طاهره مباركة زكیّه راضیه مرضیّه محدثَّه و بتول القاب حضرتش می باشد.در خانه ای که محل نزول وحی و آیات قرآن است پرورش و بزرگ شده بیشتر اوقات شب را عبادت میكردند آن قدر كه پای مباركشان ورم میكرد و برای همه مردم بخصوص همسایگان دعا می کرد و سفارش میفرمودند که همسایه مقدم است.بعد از ازدواج باعلى(ع)بیش از پیش بعنوان بانویى نمونه بر تارك قرون و اعصار درخشید. شوهری چون علی (ع) که بیش از سیصد آیه از قرآن شریف درباره او نازل شده. شوهری که از نظر تاریخ, قطعی است که اسلام مرهون او است. شوهری که به اعتراف اهل تسنن , عمربن خطّاب بیش از هفتاد مرتبه در مواقع مختلف اعتراف كرد : {لولا علیّ لهلک عمر} امّا آنچه در بیان شخصیت ظاهری حضرت متواتر است گریه های متصل ومداوم اعتراض آمیز آن معصومه یگانه است بصورتی كه حتی روایات نقل شده از اهل سنت دلالت بر این دارد كه به حضرت زهرا (س) گفته شد یا روز گریه كن یا شب !؟  براستی چرا بشدّت گریان بودند ؟بر طبق همین روایات حضرت فاطمه زهرا (س) تا آخر عمر كوتاه 18 ساله شان از ابی بكر و عمر راضی نبود بطوری كه نمیخواستند این دو نفر را بخانه خویش راه دهد و با شفاعت حضرت علی (ع)  آمدند اما نتوانستند رضایت بی بی را كسب كنند رضایتی كه طبق حدیث متواتر از پیامبر اكرم(ص) بمنزله رضایت رسول الله (ص) است { فاطمة بضعة منّی م‍‍‍ن آذاها فقد آذانی و من سرّها فقد سرّنی} این نارضایتی فاطمه (س)از ابوبكر در كتب مهم اهل سنت مانند صحیح بخاری كتاب المغازی اواخر باب غزوه خیبر وصحیح مسلم كتاب جهاد والسیرباب قول النبی آمده وتنش بین حضرت زهرا(س) وابی بكررا بلاذی درانساب الاشراف وابن ابی الحدیددرشرح نهج البلاغه اینگونه آورده كه حضرت فاطمه به ابوبكرفرمودند{والله لا أكلمك...والله لأدعون الله علیك} بخداقسم دیگر باتو سخن نمیگویم بخداقسم تورا نفرین میكنم (انساب الاشراف بلاذی10\79وفات ابوبكرـشرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید16\214خطبه45) بخاری درصحیحش این حدیث متواتر را آورده است {ان رسول الله قال فاطمة بضعة منی فمن اغضبهااغضبنی} حاكم نیشابوری درالمستدرك علی الصحیحین كتاب معرفةالصحابةباب فضائل فاطمة(س) این حدیث راآورده : { قال رسول الله لفاطمة ان الله یغضب لغضبك ویرضی لرضاك} درقرآن امده { ان الذین یؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنیا و الآخرة و أعدّلهم عذابا مهینا } اما چه كردند با پاره تن رسول ؟ از آنچه اهل سنت فاش كرده اند میخواهم بیان كنم دركتاب المصنف كه نوشته ابن ابی شیبه است كه استادبخاری بوده دركتاب المغازی باب ماجاءفیخلافة ابی بكرآمده{عمر بنزد فاطمه آمدوگفت هیچ چیزمانع نمیشودكه دستوردهم خانه راآتش بزنم...} { وقتی عمررفت فاطمه به خانه آمد وگفت آیامیدانیدعمرنزدمن آمدوقسم خوردكه اگربااودشمنی كنیدخانه رابرسرشماآتش میزندبخداقسم چنین خواهد كرد }این تهدیدها در اسناد مهم اهل سنت بارها از زبان عمر نسبت به آتش زدن خانه فاطمه تكرارشده وعملی هم شد در عقدالفریدابن عبد ربه آمده : { كسانی كه باابوبكرامتناع ورزیدندعلی وعباس وسعدبن عباده بودنداماعلی وعباس وزبیر بعنوان اعتراض درخانه فاطمه نشستندتاابوبكرعمربن خطّاب را بسوی آنان فرستاد تا آنان رابزور ازخانه خارج كند و به اوسفارش كرد اگرازبیعت سرپیچی كردندآنان رابقتل برسان عمرقطعه ای ازآتش برداشت تاخانه رابرسرآنان آتش بزندبافاطمه برخوردكردفاطمه گفت پسرخطال آمده ای خانه ام را به آتش بكشی؟عمرگفت آری مگراینكه داخل شویددرآنچه امت داخل شده اند!}شاهددیگربرتهدیدبه آتش زدن خانه حضرت فاطمه زهرا(س) : بلاذی درانساب الاشراف أمرالسقیفة نقل كرد { ابوبكربدنبال علی فرستادتابااوبیعت كند...عمرباپاره ای آتش بطرف خانه فاطمه آمدفاطمه پشت درآمده گفت آیاتوئی كه میخواهی خانه من راآتش بزنی؟ عمرگفت آری...}شاهددیگربرتهدیدبه آتش زدن خانه فاطمه توسط عمر : {ابن ابی الحدیددرشرح نهج البلاغه كلام461  و مسعودی شافعی در مروّج الذهب آورده : وقتیكه صحبت ازبنی هاشم میشدواینكه عروةبن زبیرآنهارادرشعب محصوركرده وهیزم جمع كرده تاآنان راآتش بزندعروةبن زبیربرای برادرش اینگونه عذرمی آوردكه میخواسته بنی هاشم رابترساندو...}ابن ابی الحدید درشرح نهج البلاغه خطبه26: { سلمةبن عبدالرحمن میگویدوقتیكه ابوبكرروی منبرخلافت قرارگرفت علی وزبیروگروهی ازبنی هاشم بعنوان اعتراض درخانه فاطمه جمع شده بودندعمرنزدآنان رفت وگفت قسم به آنكه جانم دردست اوست یابیعت كنیدیاخانه راآتش میزنم...} شاهد ششم ازابن قتیبة در الامامةوالسیاسة1\30 آورده : {ابوبكرجویای كسانی شدكه ازبیعت بااوسرپیچی نموده و در خانه علی اجتماع نموده بودندعمررابسوی آنان فرستادعمرآنان رافراخواندآنان ازمنزل علی خارج نشدند هیزم طلبیدوگفت قسم به آنكسی كه جان عمردردست اوست یاخارج شویدویاخانه رابراهل آن آتش میزنم گفته شد ای عمردرآن خانه فاطمه است گفت گرچه فاطمه باشد!؟...}شاهددیگربرتهدیدعمربه آتش زدن خانه فاطمه (س) اززبان اهل سنت :{محمدبنجریرطبری درتاریخ الامم والملوك3\68حوادث سال11هجری می آورد : زیادبن كلیب میگوید عمربمنزل علی آمددرحالی كه درآنجاطلحة وزبیروگروهی ازمهاجرین تحصّن كرده بودندعمرگفت:بخداقسم یابیعت كنیدیاخانه راآتش میزنم...} اما آیا این تهدیدات عملی شد ؟ مع الآسف آری و در این رویداد وحشتناك هتك حرمت خانه وحی و خانه ناموس خدا دختر رسول الله و شهادت محسن سقط شده و كشاندن علی (ع) با طناب در كوچه باپای برهنه و ضربت درو دیوار و لگد عمر بر پهلوی فاطمه و سیلی به حضرتش و ضرب غلاف توسط قنفذ بر بازوی فاطمه زهرا(س) و بیماری و به بستر افتادن زهرای مرضیة و شهادت او و وصیت او كه شبانه غسل و كفن و بخاك سپرده شود و مظلومیت علی و غربت فاطمه و اولاد معصوم او نتیجه عملی شدن این تهدیدات بود كه زبان از شرحش قاصر و قلم ها شكسته اند ... شاهد بر عملی شدن این تهدیدات عمربن خطاب از اسنادخوداهل سنت : جوینی استادامام ذهبی در فرائد السمطین 20 \35ح371 سمط2  باب7درضمن حدیثی طولانی ازرسول خدا(ص) اینگونه نقل میكند { پیامبر فرمودند زمانی كه فاطمه رادیدم بیادصحنه ای افتادم كه بعدازمن برای اورخ خواهددادگویامیبینم ذلت واردخانه اوشده حرمتش پایمال گشته حقش غصب گشته ازارث خودمحروم شده پهلوی اوشكسته وفرزندی كه دررحم داردسقط شده درحالی كه پیوسته فریادمیزندوامحمداه ولی كسی به او پاسخ نمیدهدكمك كیخواهد اماكسی بفریادش نمی رسد او اول كسی است كه ازخاندانم بمن ملحق میشودودرحالی برمن واردمیشودكه محزون گرفتارغمگین و شهید شده است ومن میگویم خدایالعنت كن هركه به اوظلم كرده كیفرده هركه حقش راغصب كرده خواركن هر كه خوارش كرده ودردوزخ مخلدكن هركه به پهلویش زده تافرزندش راسقط كرده ملائكه نیزدراین هنگام آمین میگفتند }شاهد دیكر بر عملی شدن تهدیدات عمربن خطال برآتش زدن خانه فاطمه زهرا(س) :مسعودی شافعی دراثبات الوصیة صفحه124 فی خلافة ابی بكر وعمربن الخطّاب {بسوی منزل علی رفته برآن هجوم بردند درب خانه اش راآتش زدندواورابزورازخانهبیرون آوردندوسرورزنان راپشت درچنان فشردندكه سبب سقط محسن گردید}شاهد دیگرازكتاب الامامةوالسیاسة ابن قتیبة1\30{فاطمه كناردرب ایستادوفرمودتابحال افرادی بدتر از شما ندیدم بدن رسولخدارانزدمارهاكردیدوسلطنت وحرمت اورابرای خودثابت كردیدونظرماراجویانشده وحقی راهم برای ماقرارندادید . آنگاه عمربنزدابوبكرآمدوگفت این متخلف ازبیعت رابازداشت نمیكنی؟ابوبكربه قنفذگفت برو و علی را بیاور او نزد علی رفت علی گفت چه میخواهی؟گفت خلیفه رسولخداتورامیخواندعلی فرمودچه زود به رسول خدادروغ بستید . قنفذبرگشت وخبررارسانید . ابوبكربسیارگریست . عمربرای باردوم گفت این متخلف ازبیعت رامهلت نده . ابوبكر به قنفذگفت بسوی اوبرووبگوخلیفه رسولخداتورامیخواندكه بیعت كنی . قنفذآمدوآنچه به اوامرشده بودانجام دادوعلی باصدای بلندفرمودسبحان الله اوچیزی كه مال خودش نیست راادعامیكند . قنفذ برگشت وخبررارساند . ابوبكر بازبرای مدت طولانی گریست . آنگاه عمربرخاست وباگروهی به درب خانه فاطمه رفت درب راكوبید وقتی فاطمه صدایشان راشنید باصدای بلندفریادزد:ای پدرجان ! ای رسول خدا ! ببین ابن الخطّاب و ابن ابی قحافة بعدازتو چه بر سر ما می آورند ؟ وقتی مردم صدای گریه فاطمه را شنیدند با گریه برگشتند نزدیك بود قلب و جگرشان پاره شود . اما عمروگروهی باقی ماندندوسرانجام علی رابزورازخانه بیرون كشیدندواورانزدابوبكرآوردند} شاهد دیگر بر عملی شدن تهدیدات عمربن خطاب بر هتك هرمت خانه وحی از زبان اهل سنت و منابع مهم ایشان : تاریخ طبری3\254حوادث سال13هجری ذكر استخلاف عمربن الخطّاب و طبرانی در معجم الكبیر1\62ح43ممااسندابوبكرعن رسول الله . متقی هندی در كنزالعمال 5\631-632ح14113 كتاب الخلافة باب خلافةابی بكر { ابوبكردر روزهای آخر عمرش میگوید : بر هیچ چیز از دنیا حسرت نمیخورم مگر بر سه كار كه دوست داشتم ای كاش این سه كار را انجام نداده بودم یكی اینكه ای كاش درب خانه فاطمه را باز نمیكردم گرچه از روی مخالفت با من بسته شده بود ... } محمبن اسماعیل بخاری درصحیحش5\252ح704 و مسلم بن حجاج نیز در صحیحش3\1380ح52 :آورده اند { ... فاطمه بر ابوبكرغضب كردوازاودوری جست و با او سخن نگفت تا اینكه از دنیا رفت همسرش علی او را شبانه بخاك سپرد و اجازه نداد ابوبكر بر جنازه فاطمه حاضر شود و بر او نماز بخواند ...} این روایت را از عایشه نقل میكند . روایات مفصل و صحیحتر از ائمه معصومین علیهم السلام بسیار است اما ما برای اینكه مسئله را از زبان پیروان اب بكر و عمر بشنویم كه چه جنایتی را مرتكب شده اند از ایشان نقل واقعه كردیم . درباره فضائل خانه حضرت زهرا نیز از بزرگان اهل سنت از پیامبر اكرم صل الله علیه وآله وسلم احادیث زیادی نقل شده از جمله این حدیث { مسنداحمدبن حنبل4\369 مسندزیدبن ارقم ... پیامبر خطبه ای خواند و پس از حمد و ثنای الهی فرمود من امركردم همه دربهائی كه بمسجدبازمیشودراببندیدمگردرب خانه علی وشمااعتراض كردیدبخداقسم من ازپیش خوددربی رانبسته ودربی رابازنگذاشته ام بلكه ازناحیه خداوندبه من امرشدومن اطاعت كردم } سیوطی درتفسیر درالمنثور5\50ذیل آیه36سوره نور {از انس بن مالك و بریده نقل شده این آیه شریفه راتلاوت مینمودوخانه هائی كه اجازه داده شده كه در آن نام خدا بلند مرتبه شود در این هنگام مردی سؤال كرد:یارسول الله(ص)این خانه ها كدامند؟ پیامبر(ص)فرمودند : خانه پیامبران . ابوبكر سؤال كرد : یا رسول الله آیا خانه علی و فاطمه هم از آن خانه ها ست ؟ پیامبر فرمودند : آری بلكه أفضل از آنان است . } ... دیگر چه بگویم كه هر چه بگویم كم است ... چه بگویم كه ناگفتنش بهتر است . نوع مطلب : اخلاق، عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :درباره وبلاگمدیر وبلاگ : fardaad
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات